Metodoligia de selecție a grupului țintă

Cadru general

Activitatea de selecție și recrutare în grupul țintă a beneficiarilor proiectului “Antreprenoriat Start Up de Succes – un Plus pentru Regiunea Centru”, COD SMIS 106538, se desfășoară în scopul înscrierii în proiect a beneficiarilor care doresc să participe la activitățile proiectului pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru, respectiv în județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare.

Acțiunile de selectare în vederea recrutării în grupul țintă se vor desfășura la nivelul fiecărui județ din regiunea de implementarea a proiectului în vederea asigurării de șanse egale de participare a persoanelor din toate județele regiunii de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Parteneri din proiect care vor fi implicați în activitatea selecție a grupului țintă sunt:

 • ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA și ASOCIAȚIA DE CARITATE HILFE 2005 – care vor selecta persoane din județele: Alba, Mureș, Harghita și Covasna;
 • METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA – care va selecta persoane din județele: Sibiu și Brașov.

 Grupul țintă vizat

 Grupul țintă vizat de proiect este format din minimum 325 de persoane fizice din regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;
 2. au vârsta peste 18 ani împliniți în momentul înscrierii in program;
 3. nu fac parte din categoria tinerii NEETs (care nu urmează nici o forma de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani;
 4. își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul;
 5. au absolvit învățământul minim obligatoriu;
 6. nu participă și nu au participat la alte programe similare, care au aceeași finanțare.

Din punct de vedere al statutului pe piața muncii persoanele care doresc să se înscrie în grupul țintă al proiectului trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

 1. sunt șomeri înregistrați sau neînregistrați;
 2. sunt persoane inactive (persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflata în șomaj – de ex. studenți, persoane casnice -; pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel;
 3. sunt persoane care au un loc de muncă (inclusiv persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale) și doresc să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

Procesul de selecție / recrutare a membrilor grupului țintă

Activităţile de selecție / recrutare se derulează atât la sediul solicitantului, la sediul partenerilor, cât şi în teren.

Selecţia grupului ţintă se va realiza respectând prevederile Ghidului solicitantului – Condiții specifice și Cererii de Finanțare, cu respectarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării.

În vederea derulării cu succes a procesului de selecție a membrilor grupului țintă din proiect pentru participarea la programul de formare antreprenorială și sesiunile de consiliere, mentorat și consultanță pentru înființarea unei afaceri în cadrul proiectului, vor fi parcurse următoarele etape:

 1. Contactarea beneficiarilor – se va realiza de către responsabilii informare și selecție grup țintă, telefonic și prin e-mail, în vederea stabilirii unor întâlniri cu scopul de a promova beneficiile formării antreprenoriale și dezvoltării antreprenoriatului în regiunea Centru;
 2. Vizite în teren – se vor realiza întâlniri cu potențialii beneficiari în locurile și în zilele stabilite de comun acord cu responsabilii informare și selecție a grupului țintă;
 3. Completarea formularelor obligatorii de înscriere în grupul țintă – se va realiza de către potențialii beneficiari, cu sprijinul responsabililor informare și selecție grup țintă din proiect;
 4. Întocmirea și verificarea dosarelor individuale de înscriere în proiect – se va realiza de către responsabilii informare și selecție grup țintă din proiect;

Ulterior parcurgerii procesului de selecție, persoanele recrutate în grupul țintă al proiectului vor fi direcționate către activitățile succesive din proiect: formare antreprenorială, consiliere, mentorat, consultanță, ș.a.m.d.

Având în vedere particularitățile procesului de recrutare, sunt stabilite 2 modalități de selecție a membrilor grupului țintă, astfel:

 • Întâlniri de grup – Presupune realizarea întâlnirilor cu acele persoane care, în urma procesului de informare, se arată interesate de proiect. Planificarea acestor întâlniri se poate realiza prin contactarea directă a persoanelor interesate (via telefon/e-mail/poștă) sau cu ajutorul entităților/instituțiilor existente la nivel local și care pot activa ca un intermediar sau liant între proiect și potențialii membri.
 • Întâlniri individuale – Presupune realizarea de întâlniri cu o singură persoană care, din diverse motive, nu poate fi integrată în cadrul întâlnirilor de grup (fie se adresează direct prin prezența sa la sediul Beneficiarului, fie nu poate fi prezentă la data și ora stabilite pentru întâlnirile de grup). Principalul dezavantaj al întâlnirii individuale este acela că presupune alocarea unui număr mai mare de resurse de timp, invers proporțional cu rezultatul obținut, prin urmare se va avea în vedere în special planificarea de întâlniri de grup.

Trebuie avut in vedere faptul că, indiferent de modalitatea aleasă, formularele stabilite pentru această fază se pot completa numai în prezența și sub îndrumarea unui reprezentant al Beneficiarului / Partenerului, prin urmare, alte modalități, precum selecția via internet este complet exclusă.

Instrumentele și criteriile de selecție

Înscrierea în grupul țintă al proiectului se realizează prin completarea / asistarea la completarea formularelor de înscriere, de către responsabilii informare și selecție grup țintă, în prezența beneficiarului recrutat. Toate formularele de înscriere în grupul țintă al proiectului vor conține semnătura olografă a beneficiarului și vor fi păstrate în cadrul dosarelor de recrutare a grupului țintă, în original, la sediul fiecărui partener.

Transmiterea unor documente scanate, de către beneficiarii recrutați se poate face numai în cazul documentelor relevante privind apartenența la grupul țintă (copie carnet sau adeverință de șomaj, copie contracte de muncă, copii adeverințe de la instituțiile de învățământ).

În prezența responsabililor informare și selecție grup țintă vor fi completate și semnate formularele de înscriere.

Instrumentele de selecție sunt reprezentate de o serie de formulare pe care fiecare persoană interesată le va completa, în vederea colectării datelor necesare și stabilirii apartenenței la grupul țintă vizat.

În realizarea instrumentelor de selecție s-a ținut cont de o serie de factori, precum prevederile legislative, prevederile specifice liniei de finanțare și caracteristicile persoanelor vizate.

Astfel, scopul final a fost acela de a realiza un număr limitat de instrumente în care să fie concentrate toate informațiile necesare, folosind un limbaj simplu și, pentru completarea cărora, timpul acordat sa fie cât mai scurt.

Astfel principalele instrumente și formulare care vor fi utilizate în procesul de selecție / recrutare a membrilor GT în proiect sunt următoarele:

 • Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa 8) – instrument standard prin care sunt solicitate participanților principalele informații cu privire la date personale, studii și statutul pe piața muncii, însoțit de următoarele documente:
 • copie a actului de identitate,
 • copie a certificatului de naștere
 • copie a certificatului de căsătorie / decizie de divorț, unde este cazul,
 • copie ale documentelor care atestă ultima formă de învățământ absolvită.
 • Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă al proiectului (Anexa 1), prin care se stabilește încadrarea exactă a fiecărei persoane în una din categoriile grupului țintă vizat, însoțită de documente justificative, acolo unde este cazul:
 • Adeverinţă de angajat sau
 • Adeverinţă de șomer sau
 • Adeverință de elev / student
 • Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului (Anexa 2) – prin care persoanele selectate își exprimă angajamentul pentru participarea la activitățile din proiect;
 • Declarație de intenție privind înființarea unei afaceri (Anexa 3), însoțită de o descriere a ideii de afacere (Anexa 3.1) – persoanele interesate să participe la cursurile de formare vor fi rugați să completeze o scurtă descriere a ideii de afacere, pe care o doresc să o înființeze. Această descriere are scopul de a face o partajare între persoanele care dețin deja o idee de afacere și cele care vor să se înscrie cu scopul de a identifica ulterior o idee viabilă.
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 4);
 • Declarația de apartenență la etnia romă (Anexa 5) – unde este cazul;
 • Baza de date cu persoanele selectate în grupul țintă (Anexa 7) – instrument suport utilizat pentru cuantificarea indicatorilor din proiect;

Pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului participanții vor avea la dispoziție ca prim pas de înregistrare platforma online a incubatorului de afaceri virtual.

Persoanele interesate să participe la activitățile de formare antreprenorială din proiect își pot exprima intenția de înregistrare în proiect, online, prin intermediul secțiunii dedicate în acest scop de pe site-ul incubatorului de afaceri virtual.

Persoanele care și-au exprimat intenția de înregistrare în proiect ca grup țintă vor completa formularele oferite online prin platforma proiectului, însă vor completa documentele care compun dosarul individual de grup țintă, în prezența responsabilului informare și selecție grup țintă în cadrul întâlnirilor organizate în teritoriu.

Instrumentele de selecție pot fi modificate sau se pot adăuga noi instrumente in faza de consolidare a metodologiei, daca va fi considerat necesar de către experții implicați, in funcție de particularitățile proiectului, grupului țintă și zonei.

Pentru fiecare dintre persoanele recrutate se va întocmi un dosar personalizat care va cuprinde instrumentele de selecție, precum și documentele suport menționate mai sus. În urma analizării dosarelor, vor fi selecționate doar persoanele care întrunesc toate condițiile pentru a deveni membru al grupului țintă vizat.

Date de contact privind selecția grupului țintă

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA (județele Alba și Harghita):

Responsabil informare și selecție grup țintă – Căliman Ioan

Telefon: 0756585150 E-mail: caliman1310@yahoo.com

ASOCIAȚIA DE CARITATE HILFE 2005 (județele Mureș și Covasna):

Responsabil informare și selecție grup țintă – Panait Nicoleta

Telefon: 0744601031; E-mail: nicoleta_p_2006@yahoo.com

METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL (județele Sibiu și Brașov)

Responsabil informare și selecție grup țintă – Ioniță Simona

E-mail: simonaionita@metodogrupo.com

Comentariile sunt închise.